Задължения на КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА след сделката с недвижим имот


  След като КУПУВАЧА  придобие недвижим имот, независимо дали чрез покупка, чрез дарение или по наследство, или по какъвто и да било друг начин, за приобретателя (купувача, надарения, наследника и др.) възникват  задължения по закон за деклариране/регистриране на придобитата собственост. Основните задължения са следните:

 1.    Задължение за регистрация на имота в общината по местонахождение на имота, служба "Местни данъци и такси" (Данъчна служба). - срока е два месеца след изповядване пред нотариус покупко-продажбата.
   За да регистрирате новопридобит (чрез покупка, дарение, делба, по наследство или по друг начин) недвижим имот първо трябва да попълните Декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за облагане с данък върху недвижимите имоти.
Попълнената декларация трябва да подадете в тази Данъчна служба, на чиято територия се намира Вашият имот.
   Въз основа на подадената декларация се определя размера на местните данъци, платими към общината, сред които данък „сгради”, такса „смет”, данък върху наследствата и други свързани с придобиване на недвижими имоти.

  2.    Задължение за регистрация на имота в Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) , или  в Техническата служба на общината по местонахождение на имота (ако не е влязала в сила кадастрална карта за района)
  
  3.    Задължение за промяна на партидите за ток, вода, ТЕЦ.
    Новият собственик на имот в Югоизточна България е длъжен в 30-дневен срок да уведоми енергоразпределителното дружество  което облужва района ви (ЕВН,ЧЕЗ, „Е.ОН България” ) за настъпилата промяна, като подаде молба за извършване на услуга - "Смяна на партида" (за доставка на електроенергия и ТЕЦ) с приложени доказателства (нотариален акт, съдебно решение, удостоверение за наследници). Смяна на партида може да извърши и наемателят на обекта, с приложени нотариално заверен договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика.
   При уведомяването се подава молба-искане за смяна на партида.
  По същия начин се процедира и с поделенията на „ВиК” по местонахождение на имота – подава се молба за смяна на партидата, с приложен нотариален акт.

  4.    Задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.
  Това задължение възниква само за чужденци, не и за българските граждани
придобили имот в България. Чужденец, който е придобил имот на територията на Република България е длъжен в 7 дневен срок от датата на придобиването да се регистрира и в регистър БУЛСТАТ, като подаде Заявление за регистрация по чл.3, ал.1, т.10 от Закона за регистър БУЛСТАТ (от чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН/ЛНЧ).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ (ПРОДАВАЧ, ЗАМЕНИТЕЛ)

  1.    Задължение за деклариране на дохода от продажбата.
  Съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), сумите придобити от продажба/замяна на недвижим имот подлежат на облагане с годишен данък в размер на 10 % върху разликата между покупната и продажната цена на имота. Не се облагат с този данък:
  -    доходите от продажба/замяна на 1 недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 3 години;
  -    доходите от продажба/замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
  Прехвърлителят (продавач, заменител) е длъжен да подаде Подоходна данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода.
 
 В този случай продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и да внесе данъка не по-късно от 30 април на годината, следваща годината, през която е извършена продажбата. В същия срок продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и когато продажната цена е равна или по-малка от цената на придобиване на недвижимия имот.

В случай, че продадените права са съпружеска имуществена общност, напълно възможно е за единия от съпрузите продажбата да е на трети и следващ имот, а за другия да е продажба на първи или втори такъв, с оглед на възможността всеки един от тях да е извършил разпоредителна сделка със свое лично имущество.

Това следва да се съобрази при подаване на данъчни декларации от двамата съпрузи, тъй като с оглед на изпълнението на чл. 50, ал. 1, т. 1 и чл. 53, ал. 1 ЗДДФЛ всеки от съпрузите е задължен да подаде годишна данъчна декларация за съответната част от облагаемия доход. Вижте още - данък при продажба на имот