КАК СЕ ОБЛАГАТ ДОХОДИ ОТ ИМОТИ?

Гражданите, които са придобили доходи от продажба на имот или от отдаването му под наем, също трябва да подадат данъчна декларация до 30 април.

Продажба на недвижим имот

Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години. Не се облагат и доходите, придобити през календарната година от продажба на до два имота, ако са изминали повече от 5 години от покупката до продажбата. Доходите от продажба на селскостопански и горски имоти са освободени от облагане, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.

Във всички останали случаи доходите от продажбата на недвижим имот се облагат. Данъкът се изчислява, като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи, тоест на облагане подлежи доходът, формиран в случаите, в които имотът е продаден по-скъпо, отколкото е купен. В този случай продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и да внесе данъка не по-късно от 30 април на годината, следваща годината, през която е извършена продажбата. Декларация се подава и ако имотът е продаден на загуба, с тази разлика, че не се внася данък.

Доходи от наем

Сроковете се различават според това дали имотът е нает от друго физическо лице или от фирма.

За имоти, отдадени на други физически лица за лично ползване

Доходите от наем на недвижими имоти, получени през предходната година, се декларират до 30 април с годишната декларация. Отново се признават 10% разходи, като не се изискват документи или доказателства, че разходите са реално извършени, тоест облага се 90% от обявения доход за 2012 г. .

Освен годишна данъчна декларация за доходите, наемодателите – физически лица, отдаващи под наем имоти на други физически лица, задължително подават и тримесечни декларации за облагане с авансов данък (декларация образец 4001). Срокът за подаването на тези декларации е до края на април – за първото тримесечие, до края на юли – за второто и до края на октомври – за третото тримесечие на годината. За четвъртото тримесечие декларация за облагане с авансов данък не се подава, не се и внася авансов данък. Това означава, че на 30 април изтича срокът за две декларации – годишната и първата авансова.

Авансовите вноски са тримесечни и се превеждат по сметката на НАП по постоянен адрес на наемодателя. Вноските се определят, като размерът на получения доход от наем през съответното тримесечие, намален с 10% разходи, се умножи по данъчна ставка 10 на сто – например, ако месечният наем е 300 лв., то данъкът за тримесечието е 81 лева. Срокът за авансовите вноски е като срока за подаване на тримесечната декларация. Данъкът за довнасяне (данъкът за четвъртото тримесечие) по годишната данъчна декларация се внася по сметката на НАП в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем.

Имоти, отдадени под наем на предприятия

Наемодателите подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите (Образец 2001) до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите от наем. Не се изисква подаване на декларации за облагане с авансов данък по тримесечия, защото в този случай данъкът се удържа и внася от платеца на дохода. С последните промени в данъчното законодателство от началото на 2013 г.  на физическите лица, отдаващи под наем имоти на предприятия и самоосигуряващи се лица, ще се издава само една служебна бележка, а не при всяко изплащане на наема, както беше до края на 2012 г. Тоест, към годишната данъчната декларация, която трябва да подаде сега, наемодателят ще се приложи само една служебна бележка за получения доход от наем, платен от фирмата.

Ако се получи данък за довнасяне (по-висок от внесения данък, отразен по служебната бележка), той се внася по сметката на НАП в срок до 30 април, заедно с годишната декларация.

Този ред се прилага не само когато наемателят е предприятие, но и когато е самоосигуряващо се лице (адвокат, фотограф или друг работещ на свободна практика).